Splošne določbe

AN-TA d.o.o. (lastnik portala Avto Nasveti) v sodelovanju s partnerskim podjetjem Avto Merkur (v nadaljevanju organizator), prireja nagradno igro z naslovom: “Postani Facebook fan in odpelji Škodo Yeti” (v nadaljevanju nagradna igra).

Žrebanje nagrad bo naslednji delovni dan po prejetem 501. fanu na strani Facebook: AvtoNasveti.com

Nagrajenec bo objavljen na spletni strani Avto Nasveti in obveščen preko elektronske pošte.

Nagradna igra poteka v obdobju od 28. 10. 2012 (od 10.00) do prejema 501. fana na strani Facebook: AvtoNasveti.com.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejme ta pravila in pogoje sodelovanja. 

Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija organizatorja in blagovne znamke Avto Nasveti.

Kdo lahko sodeluje v nagradni igri?

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije, starejši od 18 let, ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Pravne osebe ne morejo sodelovati v nagradni igri.

S sodelovanjem sodelujočega se šteje, da le-ta soglaša s pravili nagradnih iger.

Glavne nagrajence bo administrator obvestil o prejemu nagrade in njenem prevzemu.  

Način sodelovanja v nagradni igri

Sodelujoči s sodelovanjem v posamezni nagradni igri sprejema pravila nagradnih iger in se strinja, da bodo njegovi podatki (ime in priimek), če bo izžreban, objavljeni na spletni strani Avto Nasveti in strani organizatorja.

Žrebanje ne bo javno. Rezultat nagradne igre je dokončen. Pritožba ni mogoča. Tisti nagrajenec, ki v predpisanem roku ne pošlje podatkov, do nagrade naknadno ni upravičen.

Nagrade in prevzem nagrad

Nagradni sklad vsebuje:

  • najem vozila Škoda Yeti za vikend (avtomobil se prevzame v petek popoldan in vrne v ponedeljek zjutraj).

Nagrade se žrebajo po naknadno določenem datumu, ki bo objavljen na spletni strani Avto Nasveti.

Izžrebanec/ka bo o nagradi obveščen/a na dan žrebanja preko elektronske pošte ali facebooka. Če izžrebanec/ka ne dostavi potrebnih podatkov za dostavo nagrade, se nagrada ne podeli.

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Menjava nagrade ni mogoča.

Če izžrebanec  sprejem nagrade odkloni, se šteje, da izžrebanec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršen koli drug namen.

Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, lahko v nagradni igri sodelujejo le na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika. Pisna odobritev je lahko podana tudi po tem, ko izžrebanec prejme obvestilo o tem, da je bil izžreban. V primeru, da takšna oseba v roku 7 dni od prejema obvestila o tem, da je bila izžrebana v nagradni igri, ne predloži ustrezne pisne odobritve staršev ali zakonitega zastopnika se šteje, da ni bila izžrebana, njena prijava v nagradno igro pa se zavrže.

Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec  zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004). Organizator nagradne igre vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Organizator sme osebne podatke, pridobljene od udeležencev uporabljati izključno za namene, za katere so bili pridobljeni, in jih ne sme posredovati drugim fizičnim ali pravnim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

Udeleženec nagradne igre soglaša, da mu organizator lahko pošilja obvestila v zvezi s ponudbo organizatorja. Udeleženec oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene neposrednega trženja.

Nagrajenec dovoljuje organizatorju nagradne igre in sponzorju glavnih nagrad objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Organizator si pridržuje pravico, da brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega, vsebine, ki so žaljive, rasno ali kako drugače nestrpne, obscene, ali so po mnenju organizatorjev iz kakršnega koli drugega razloga neprimerne, umakne z zida Facebook strani AvtoNasveti.com ter sodelujočega, ki je vsebino objavil, izloči iz sodelovanja v nagradni igri in sodelovanja na Facebook strani. Če organizator prejme pritožbo zaradi že objavljene vsebine, ima pravico, da jo brez obvestila in obveznosti do avtorja, odstrani z zidu Facebook strani e-Študentski Servis in izloči iz nagradne igre.

Sodelujoči je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil organizatorju, sponzorju glavnih nagrad ali katerim koli tretjim osebam s posredovanimi in objavljenimi vsebinami.

Organizator in sponzorji nagrad ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za: – (ne)delovanje družabne spletne mreže Facebook, – vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook, – (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči, – nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, – vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Uporabniki imajo pravico prijaviti žaljivo oziroma neprimerno vsebino na e-naslov info@avtonasveti.com z naslovom (imenom) vsebine in z opisom, zakaj naj bi bila vsebina neprimerna. Prijavitelj se mora v prijavi podpisati z imenom in priimkom. Če bo prijava po presoji organizatorja utemeljena, bo organizator objavljeno vsebino odstranil z zidu Facebook strani Avto Nasveti najkasneje v roku 4 delovnih dni od prejema prijave.

Sodelujoči lahko kadarkoli odstrani svojo vsebino s Facebook strani Avto Nasveti. V tem primeru se sodelujoči tudi izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri.

Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani Avto Nasveti in spletni strani organizatorja.

Za dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pišejo na naslov info@avtonasveti.com

Ljubljana, 27.11.2012